DEPENDENCIA FAMILIAR, ¿CÓMO TRAMITARLA?

Publicado: 27/09/2017

Abogados de Familia en Bilbao

Dependencia familiar y ayudas sociales

 

Hay un tema que está llegando, cada vez con más presencia, a nuestra sociedad y a nuestras familias y que está preocupando por su problemática implicación en todos los órdenes de la vida de la personas afectadas.

Senide nagusien mendetasun egoera, gizartean, orokorrean, eta familia arloan, bereziki, gero eta garrantzi gehiago irabazten ari den gai bat da, ezin baitugu alde batera utzi egoera honek dakartzen ondorio larriak, pairatzen dituen pertsonen bizitzetan.

La esperanza de vida sigue una tendencia creciente. En 2012, las mujeres españolas eran las más longevas de la Unión Europea. Los españoles ocupan la tercera posición a nivel comunitario por detrás de suecos e italianos.

Según el EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) la esperanza de vida en Euskadi se sitúa entre las mayores del mundo, teniendo los hombres una esperanza de vida media de 77,2 años y las mujeres de 84,3 años. Estos datos proyectados al 2020 nos dicen que las mujeres estarán en una media de esperanza de vida de 87,3 años y los hombres en 81,2 años.

Bizi iraupena gora doa etengabe. 2012an, emakume espainarrak Europar Batasuneko urtetsuenak ziren. Bestalde, gizonek hirugarren tokia hartzen zuten zerrenda kumonitarioan, suediar eta italiarren atzean.

Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTAT) arabera, euskaldunen bizi iraupena munduko handienetakoen artean kokatzen da, gizonek, batezbesteko 77,2 urteko bizi iraupena izanik, eta emakumeek, berriz, 84,3 urtekoa. Datu hauek etorkizunera eramanda, 2020an, emakumeak 87,3 urte inguruz bizi izango dira eta gizonak, ordea, 81,2.

¿Hay alguna enfermedad asociada a la edad y que tenga consecuencias juridico-legales? 

Dos de las enfermedades importantes asociadas a la edad son: la demencia senil y el Alzheimer y que a su vez son dos de las causas de dependencia en nuestros mayores. Ambas son enfermedades neurológicas, irreversibles y degenerativas.

Estas enfermedades tienen fases que pueden permitir su detección y tratamiento paliativo a nivel sanitario y a nivel de la legislación vigente.

Ba al dago adinarekin lotutako gaixotasunik, ondorio juridikoak ekar ditzana?

Bi dira gaixotasun garrantzitsuenak arlo honetan: zahartzaroko dementzia eta Alzheimerra, gure nagusien artean mendetasun egoerak sortarazten dituzten kausa nagusienak, alegia. Biak dira eritasun neurologikoak, degeneratiboak eta atzera egiten ez dutenak.

Gaixotasun hauek hainbat fase izaten dituzte. Batan ala bestean egotea garrantzitsua da, bai eritasunaren diagnostikoaren ondorioei dagokionez, bai arlo legalean.

¿Qué podemos hacer cuando un familiar en edad avanzada presenta los síntomas de estas enfermedades?

 Podemos actuar en varios órdenes. El primero es el sanitario, debemos facilitar a nuestro familiar el acceso a un especialista neurólogo a fin de que pueda evaluar y tratar de manera adecuada la enfermedad.

Además tenemos la posibilidad de  solicitar ayudas domiciliarias, asistencia a Centro de Día o ingreso en Centro Gerontológico a la Diputación Foral.

Zer egin dezakegu senide nagusi batek gaixotasun hauen sintomak aurkezten dituenean?

Hainbat gauza egin dezakegu. Lehenik eta behin, osasun arloan, gomendagarria da beti neurologoarengana jotzea, gaixotasuna aztertu eta tratamendu egokia eman diezaion.

Horrez gain, etxez etxeko laguntza eska dezakegu ere, Eguneko Zentro baten sorospena; edota, kasu larrienetan, senidearen sarrera Foru Aldundiak prest dauzkan Zentro Gerontologiko batean.

¿Cómo se solicita la ayuda?

Previamente debemos solicitar la valoración de discapacidad a la Diputación Foral. Es una valoración que puede ser revisable o bien a los dos años o bien con informe medico que avale un cambio sustancial de la situación de discapacidad.

Nola eskatzen da laguntza?

Aldez aurretik, Foru Aldundiaren Mendekotasuren Ebaluazioa eskatu behar da. Baliorazio hau bi urte igaro ondoren berrikus daiteke, edo desgaitasun egoera zeharo aldatu baldin bada, txosten mediku bat aurkeztuz, zentzu honetan.

¿Qué se puede obtener con la Valoración de Discapacidad ?

Se pueden obtener una serie de derechos (ventajas fiscales) y prestaciones económicas (cuidados en el entorno personal, asistencia personal, prestación vinculada al Servicio Público Foral Residencial para personas dependientes), dependiendo del grado de discapacidad.

Zer lor daiteke Mendekotasunaren Ebaluazioarekin?

Alde batetik, zenbait eskubide (abantaila fiskalak, esate baterako), eta bestalde, hainbat diru laguntzak (zainketa inguru pertsonalean, sorospenak, egoitzen zerbitzuari loturiko prestazioa, eta abar.) Dena, noski, mendetasun mailaren arabera.

¿Cómo se pueden salvaguardar los intereses personales y patrimoniales del enfermo?

Dependiendo del grado de la enfermedad podemos actuar de dos maneras. Si la fase en la que se encuentra el enfermo le permite a éste expresar su voluntad, mediante un Acta Notarial de auto-tutela y/o un Documento de voluntades anticipadas y si está en fase más avanzada, de tal manera que le impide la correcta toma de decisiones para manejar su persona y asuntos económicos, se debería solicitar una Declaración de Incapacidad Legal y consiguiente nombramiento de tutor legal.

Nola babes daitezke gaixoaren interes pertsonal eta patrimonialak?

Gaixotasunaren maila zehatza kontuan izanda, bi irteera posible dauzkagu. Gaixoak bere borondatea adieraz badezake, Notarioarengana jo daiteke, autotutoretza-akta bat eskatuz, edota Aldez Aurreko Borondateen dokumentua idatzi mediku bati zuzenduta. Bestalde, senideak haren ekonomia eta pertsona gidatzeko aukerak har ez ditzakenean, epaitegietan legezko ezgaitasuneko prozedura hastea; eta ondorioz, pertsona bat ezgaiaren tutore izendatzea.

¿Qué implica cada solución?

 El Documento de voluntades anticipadas es un documento escrito dirigido al médico responsable en el que se expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurren no se lo permitan. Se puede designar  un representante o varios.

El Acta notarial de auto-tutela es un documento público en el que , en previsión de una incapacitación judicial futura, se puede nombrar tutor, establecer órganos de control o fiscalización de la tutela y el modo de ejercitarla. Se debe inscribir en el Registro Civil.

El Procedimiento Judicial de Incapacitación es un procedimiento judicial que pueden promover el cónyuge o los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz. Requiere de dictamen pericial médico. La sentencia determinará el régimen de protección y nombrará a la persona que haya de asistir o representar al incapaz y velar por él.

Como este proceso puede durar de 6 a 18 meses y debido a que la persona enferma puede dar lugar a gran cantidad de situaciones de riesgo y urgencia en relación a la inmediata protección de su persona y patrimonio existe la posibilidad de adoptar medidas cautelares.

Zer-nolako ondorio dakar irtenbide bakoitzak?

Aldez Aurreko Borondateen dokumentua, mediku bati zuzenduta dagoen agiri bat da. Bertan, igorleak zehaz ditzake kontuan hartu behar izango diren jarraibideak, bere egoera pertsonala okertzen den kasuan. Ordezkari bat edo bat baino gehiago izenda daiteke.

Autotutoretza-akta dokumentu publiko bat da, Notarioak igortzen duena, alegia. Haren bitartez, eta ezgaitasun egoera posible bat kontuan izanda, pertsona batek, aldez aurretik, tutorea izenda dezake, tutoretza hori nola gauzatu behar den zehaztuz. Erregistro Zibilean inskribatu behar da derrigorrez.

Legezko ezgaitasuneko prozedura, ustezko ezgaiaren ezkontideak, ondorengoek, aurrekoek edota anaia-arrebek has dezaketen prozesu judiziala da. Txosten mediku bat behar da derrigorrez. Prozesuaren amaieran, epaileak, sententzia baten bitartez, ezarriko du babes-araubide zehatza, baita zein pertsona arduratu beharko da ezgaiaz ere.

Prozesu hau 6 -18 hilabete iraun daitekenez, eta gaixoak bere burua hainbat egoera arriskutsutan aurki dezakenez, larrizko neurri kautelarrak ados daitezke, bere pertsona eta ondarearen babesa abiapuntuz dutenak.

 

El incremento en la esperanza de vida supone que debemos buscar nuevas soluciones jurídicas para las personas mayores. Las demencias asociadas a la edad de carácter degenerativo y que impiden a la persona gobernarse por sí misma, hace necesario recurrir a medidas de protección, tanto de la persona como de su patrimonio.

Bizi-iraupenaren igoera dela-eta, pertsona nagusientzako konponbide juridiko berriak aurkitu behar izango dugu etorkizunean. Adinarekin zerikusirik duten gaixotasun degeneratiboek, norberaren gobernua ezinezkoa egiten dutenek, pertsona eta ondarea babesteko, neurri berriak bilatzera behartuko gaituztela ukaezina dirudi.

Iuris Bilbao Abogados

Somos abogados en Bilbao con amplia experiencia en Derecho Civil y en Derecho Civil Foral. Mantenemos una completa actualización de toda la normativa. Si tienes alguna consulta relacionada con este u otros temas no dudes en llamarnos.

Vota aquí para valorar este contenido:

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (55 votos, promedio: 4,85 de 5)
Cargando...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *